</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 27/GPXD Châu Thành, ngày 17 tháng 4 năm 2017

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ nông thôn)

 

1. Cấp cho: Huỳnh Văn Công, SN: 1965, CMND số: 365425186 do Công an tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 13/3/2013.

- Địa chỉ thường trú: Ấp 10, xã Trinh Phú, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

- Địa chỉ xây dựng: Số nhà: ....... đường 08, ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

2. Được phép xây dựng công trình: Nhà ở (tầng 01 + tầng 02) cấp 4, khung, cột BTCT đổ tại chổ, vách tường độc lập, nền lát gạch men, mái lợp tol, trần đóng nhựa. Kết cấu sàn bê tông cốt thép đổ tại chỗ.

- Do: Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Xây dựng Vũng Liêm lập.

- Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng: Thửa đất số: 4052; Tờ bản đồ số: 05; Diện tích: 100,0m2 đất ở tại nông thôn, đường số 08, ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

+ Cốt nền xây dựng công trình: +0.3m so với mặt đường số 08.

+ Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng cách tim đường số 08: 08m. Vị trí xây dựng cách tim đường số 08: 08m.

+ Diện tích xây dựng tầng 01: 5m x 18,5m = 92,5m2.

+ Diện tích xây dựng tầng 02: 5m x 21,2m = 106,0m2.

+ Tổng diện tích sàn (bao gồm cả tầng 01 và tầng 02): 198,5m2.

+ Chiều cao công trình: 8,6m; số tầng 02.

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: Giấy CNQSD đất số CH 01650 do UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cấp ngày 11/10/2016.

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

Nơi nhận:

- Huỳnh Văn Công;                   

- UBND xã Đông Phú (bản sao);       

- Lư­u: VT, KT&HT.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

 

  1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

  3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

  4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

  5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

 

 


ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

 

  1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn:...................................................................

      2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: .................................................

 

Châu Thành, ngày ........ tháng .......... năm..........

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH