</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 101/GM-VP Châu Thành, ngày 13 tháng 4 năm 2018

GIẤY MỜI

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện kính mời các đồng chí dự cùng đồng chí Nguyễn Văn Phiên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì họp bàn trao đổi xử lý các trường hợp xây dựng không phép, trái phép trên địa bàn huyện (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung).

* Thành phần:

+ Cấp tỉnh:

Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng.

+ Cấp huyện:

Đại diện lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Tư pháp, Thanh tra huyện, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

 huyện.

+ Xã, thị trấn:

Đại diện lãnh đạo: Ủy ban nhân dân, Công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường các xã, thị trấn.

* Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2018.

* Địa điểm: Hội trường II - UBND huyện.         .

Kính mời các đồng chí đến dự./.

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời họp;

- Lưu: VT.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Võ Hồng Tỉnh