</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 99/GM-VP Châu Thành, ngày 13 tháng 4 năm 2018

GIẤY MỜI

 

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện kính mời các đồng chí dự cùng đồng chí tham gia đoàn vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng Đường điện 110Kv trên địa bàn xã Phú An và Đông Phú, do đồng chí Nguyễn Văn Phiên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì (Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - Chi nhánh huyện  chuẩn bị nội dung).

* Thành phần:

- Đại diện lãnh đạo: Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh - Chi nhánh huyện Châu Thành.

- Đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQVN huyện, Hội LHPN huyện, Hội Nông dân, Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra huyện.

- Đại diện lãnh đạo: Ủy ban nhân dân, UBMTTQVN, Công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường xã Phú An và Đông Phú.

* Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2018 (Thứ Ba).     

* Địa điểm: Tại UBND xã Phú An.

Kính mời các đồng chí đến dự./.

 

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời họp;

- Lưu: VT.

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

Võ Hồng Tỉnh

*Ghi chú:

 - Nhờ UBND xã Phú An mời: Ông Nguyễn Hữu Trí, ông Nguyễn Thành Thắm,  bà Lê thị Bích Lệ, ông Võ Hà Đông.

- Nhờ UBND xã Đông Phú mời: Ông Nguyễn Văn Thường, ông Võ Phước Tân, ông  Nguyễn Thành Trung.