</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 98/GM-VP Châu Thành, ngày 13 tháng 4 năm 2018

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĂN PHÒNG HĐND&UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /GM-VP

Châu Thành, ngày      tháng      năm 2018

GIẤY MỜI

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện kính mời các đồng chí đến dự Hội nghị tổng kết Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Châu Thành năm 2017, do đ/c Đỗ Văn Lô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung, chương trình).

* Thành phần tham dự:

- Thành viên Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Châu Thành năm 2017 (Theo Quyết định số 2791/QĐ-UBND ngày 8 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch UBND huyện).

- Đại diện lãnh đạoTrạm Thủy sản huyện.

- Đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

- Tổ chức, cá nhân và các thành phần có liên quan (Phòng Kinh tế và Hạ tầng mời).

* Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30’ ngày 18 tháng 4 năm 2018 (thứ Tư).

* Địa điểm: Phòng khánh tiết - UBND h uyện.

Kính mời quý đại biểu đến dự./.

Nơi nhận:;

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.  

                                                                                    

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 2791 /QÐ-UBND Châu Thành, ngày 08 tháng 9 nam 2017

QUYẾT ÐỊNH Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật 

huyện Châu Thành nam 2017

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

 

Can cứ Luật Tổ chức chính quyền dịa phuong ngày 19 tháng 6 nam 2015; Can cứ Kế hoạch số 62/KH-BTC ngày 26 tháng 7 nam 2017 của Ban Tổ

chức Hội thi sáng kỹ thuật tỉnh Hậu Giang về tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hậu Giang lần thứ X nam 2017;

Xét Tờ trình số 564/TTr-PNV ngày 05 tháng 9 nam 2017 của Truởng phòng Nội vụ, 

QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Châu

Thành nam 2017 (sau dây gọi tắt là Ban Tổ chức), gồm các thành viên:  * Truởng ban:

1. Ông Ðỗ Van Lô, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

* Phó Truởng ban:

2. Ông Tô Trí Hóa, Truởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, làm Thuờng trực.

3. Mời bà Lê Thị Tố Uyên, Phó Chủ tịch Liên doàn Lao dộng huyện.

* Thành viên:

4. Ông Hồ Van Bình, Giám dốc Trung tâm Y tế huyện. 5. Bà Trần Thị Thùy Linh, Truởng phòng Giáo dục và Ðào tạo.

6. Ông Nguyễn Hoàng Anh, Truởng phòng Van hóa và Thông tin. 7. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải, Truởng Ðài Truyền thanh huyện.

8. Ông Huỳnh Van Nam, Phó Truởng phòng Nội vụ.

9. Bà Trần Mỹ Nga, Phó Truởng phòng Tài chính - Kế hoạch.

10. Bà Lê Thị Thùy Nhu, Phó Truởng phòng Tài nguyên và Môi truờng.

11. Ông Trần Hồng Ðức, Phó Truởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

12. Ông Son Thái Học, Phó Chánh Van phòng Hội dồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

 

* Mời tham gia thành viên:

13. Ông Nguyễn Van Châu, Truởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

14. Ông Nguyễn Quốc Việt, Bí thu Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện.

15. Ông Nguyễn Phuớc Thảo, Chủ tịch Hội Nông dân huyện. * Tổ chuyên viên giúp việc: 1. Ông Trần Xuân Son, Chủ tịch Công doàn ngành Giáo dục huyện. 2. Bà Huỳnh Thị Lệ Xuân, Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn. 3. Ông Nguyễn Hữu Lộc, Nhân viên Liên doàn Lao dộng huyện. 4. Ông Phạm Quốc Anh, Nhân viên Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện.

5. Ông Tô Hoàng Nhanh, Nhân viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 6. Ông Hồ Thanh Tùng, Nhân viên Van phòng Hội dồng nhân dân và Ủy

ban nhân dân huyện. Ðiều 2. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức: - Thành lập Ban Giám khảo, huy dộng các thành viên có nhiều kinh

nghiệm trong các linh vực dự thi dể giúp Ban Tổ chức trong việc xem xét, dánh giá, chấm diểm các sản phẩm dự thi dã dang ký; dồng thời kiểm tra, giám sát thực hiện dúng các quy dịnh khách quan, trung thực.

 - Tổ chức phát dộng, tuyên truyền, phổ biến và vận dộng dông dảo tập thể và cá nhân trong huyện tham gia dự thi; tổ chức triển khai thực hiện dạt mục dích, yêu cầu và kế hoạch dề ra với kết quả cao nhất; dồng thời tổ chức tổng kết và khen thuởng dúng theo quy dịnh của pháp luật hiện hành.

 - Ban hành các van bản liên quan: Quy chế hoạt dộng của Ban Tổ chức, Thể lệ Hội thi; xây dựng kế hoạch, tiến dộ về thời gian, khối luợng công việc và phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Ban Tổ chức; xây dựng quy dịnh chấm giải; dự trù kinh phí theo dịnh mức quy dịnh trình co quan có thẩm quyền quyết dịnh; lập các loại biểu mẫu; dề xuất mức khen thuởng cho các giải thuởng và vận dộng tài trợ cho hoạt dộng; xem xét giải quyết các khiếu nại của các tổ chức, cá nhân dự thi (nếu có).

 - Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ðiều 3. Chánh Van phòng Hội dồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện,

Truởng phòng Nội vụ, Kinh tế và Hạ tầng, Thủ truởng các co quan, don vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Ðiều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết dịnh này kể từ ngày ký./.  

 

 

Noi nhận:

- Nhu Ðiều 3; - Luu: VT.

 

  

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH

 

 2