</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 97/GM-VP Châu Thành, ngày 13 tháng 4 năm 2018

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĂN PHÒNG HĐND&UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:                /GM-VP

Châu Thành, ngày        tháng       năm 2018

 

GIẤY MỜI

 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành kính mời các đồng chí đến dự bàn giao công trình Trường mẫu giáo Họa Mi, cầu bê tông vào điểm phụ Trường mẫu giáo Họa Mi, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành (Ban Quản lý Dự án - Đầu tư Xây dựng chuẩn bị nội dung, chương trình).

* Thành phần:

- Thường trực: Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện.

-  Đại diện Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Hậu Giang.

- Đại diện lãnh đạo: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Đài Truyền thanh, Ban Quản lý dự án - ĐTXD huyện.

- Thường trực: Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các đoàn thể xã Đông Phước A.

* Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30’ ngày 20 tháng 4 năm 2018 (thứ Sáu).

* Địa điểm: Trường mẫu giáo Họa Mi (cơ sở 2) ấp Phước Hòa, xã Đông Phước A.

Kính mời các đồng chí đến dự./.

* Ghi chú: Phòng Giáo dục và Đào tạo mời Ban Giám hiệu và giáo viên Trường mẫu giáo Họa Mi, Ban Quản lý dự án - ĐTXD mời các đơn vị thi công, tư vấn, giám sát, UBND xã Đông Phước A  mời khoảng 20 hộ dân trong khu vực tham dự.

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiện Chiến