</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 96/GM-VP Châu Thành, ngày 13 tháng 4 năm 2018

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĂN PHÒNG HĐND&UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:                /GM-VP

Châu Thành, ngày        tháng       năm 2018

 

GIẤY MỜI

 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành kính mời các đồng chí đến dự bàn giao công trình Trường mẫu giáo Tuổi Thơ, thị trấn Ngã Sáu (Ban Quản lý Dự án - Đầu tư Xây dựng chuẩn bị nội dung, chương trình).

* Thành phần:

- Thường trực: Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện.

-  Đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

- Đại diện lãnh đạo: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Đài Truyền thanh, Ban Quản lý dự án - ĐTXD huyện.

- Thường trực: Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các đoàn thể thị trấn Ngã Sáu.

* Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00’ ngày 20 tháng 4 năm 2018 (thứ Sáu).

* Địa điểm: Trường mẫu giáo Tuổi Thơ, thị trấn Ngã Sáu.

Kính mời các đồng chí đến dự./.

* Ghi chú: Phòng Giáo dục và Đào tạo mời Ban Giám hiệu và giáo viên Trường mẫu giáo Tuổi Thơ, Ban Quản lý dự án - ĐTXD mời các đơn vị thi công, tư vấn, giám sát, UBND thị trấn Ngã Sáu mời khoảng 20 hộ dân trong khu vực tham dự.

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiện Chiến