</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 95/GM-VP Châu Thành, ngày 11 tháng 4 năm 2018

GIẤY MỜI

 

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện kính mời các đồng chí tham dự Đoàn thăm lực lượng dân quân huấn luyện chiến đấu giai đoạn I năm 2018 (Ban Chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị nội dung).

* Thành phần:

- Thường trực: Huyện ủy, UBND huyện.

- Thành viên Ban Chỉ đạo huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị kết hợp làm công tác vận động quần chúng năm 2018 (Theo Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch UBND huyện).

* Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 4 năm 2018 (Thứ Sáu).

* Địa điểm: Ấp Phú Tân A, xã Phú Tân.

Kính mời các đồng chí đến dự./.

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời họp;

- Lưu: VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiện Chiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÀNH VIÊN

Ban Chỉ đạo huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị kết hợp làm công tác vận động quần chúng năm 2018

 
 
 

* Trưởng ban:

1. Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện.

* Phó Trưởng ban:

2. Ông Nguyễn Thành Tạo, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

3. Mời ông Bùi Hồng Cẩn, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy.

* Thành viên:

4. Ông Thi Đăng Khoa, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

5. Ông Huỳnh Thanh Trung, Phó Trưởng Công an huyện.

6. Ông Phạm Hoàng Đông, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện.

7. Ông Lê Văn Thắng, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.

8. Ông Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin.

9. Ông Trần Hoàng Vũ, Giám đốc Trung tâm VHTT TT huyện.

10. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm.  

11. Ông Hồ Thanh Tân, Chủ tịch UBND thị trấn Ngã Sáu.

12. Ông Lê Thanh Hồng, Chủ tịch UBND xã Đông Phú.

13. Ông Nguyễn Thành Hiếu, Chủ tịch UBND xã Phú An.

14. Ông Lê Vĩnh Bảo, Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh.

15. Ông Đặng Đoàn Quốc Bảo, Chủ tịch UBND xã Đông Phước.

          16. Ông Nguyễn Thanh Việt, Chủ tịch UBND xã Đông Phước A.

          17. Ông Trần Thanh Toán, Chủ tịch UBND xã Phú Hữu.

          18. Ông Trần Văn Luân, Chủ tịch UBND xã Phú Tân.

* Mời tham gia thành viên:

19. Ông Trần Quang Hành, Chủ tịch UBMTTQVN huyện.   

20. Ông Hồ Văn Thôi, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện.

21. Bà Nguyễn Thị Cẩm Chân, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam huyện.

22. Ông Nguyễn Phước Thảo, Chủ tịch Hội Nông dân huyện.

          23. Ông Nguyễn Quốc Việt, Bí thư ĐTNCSHCM huyện.