</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 94/GM-VP Châu Thành, ngày 9 tháng 4 năm 2018

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĂN PHÒNG HĐND&UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /GM-VP

Châu Thành, ngày      tháng      năm 2018

GIẤY MỜI

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện kính mời các đồng chí đến dự Hội nghị triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2018; Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh H7N9, do đ/c Đỗ Văn Lô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì (Phòng Y tế phối hợp Trung tâm Y tế huyện chuẩn bị nội dung, chương trình).

* Thành phần tham dự:

- Đại diện lãnh đạo Chi cục ATVSTP tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo: UBMTTQVN huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (Theo Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của Chủ tịch UBND huyện).

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND (Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm), Trưởng phòng khám đa khoa khu vực; Trạm Y tế, cán bộ quản lý chương trình: VSATTP, Phòng chống dịch bệnh các xã, thị trấn xã, thị trấn.

* Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30’ ngày 12 tháng 4 năm 2018 (thứ Năm).

* Địa điểm: Phòng khánh tiết - UBND huyện.

Kính mời quý đại biểu đến dự./.

 

Nơi nhận:;

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.  

                                                                                    

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHÂU THÀNH

 
 
 

Số:             /QĐ-UBND                                

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

              Châu Thành, ngày        tháng      năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành

về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Châu Thành

 
 
 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Châu Thành (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên sau:

* Trưởng ban:

1. Ông Tống Hoàng Khôi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

* Phó Trưởng ban:

2. Ông Đỗ Văn Lô, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện.

3. Ông Hồ Văn Bình, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện.

4. Ông Huỳnh Văn Tiền, Phó Trưởng phòng Y tế, làm Thường trực.

* Thành viên:

5. Ông Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin.

6. Bà Trần Thị Thùy Linh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

7. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải, Trưởng Đài Truyền thanh huyện.

8. Ông Nguyễn Văn Trương, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

9. Ông Phạm Văn Chởm, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng.

10. Ông Phạm Minh Thời, Phó Trưởng Công an huyện.

11. Bà Lê Thị Thùy Như, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường.

12. Ông Nguyễn Quốc Trung, Cán bộ kỹ thuật Trạm Thú y huyện.

* Mời tham gia thành viên:

13. Ông Huỳnh Huê, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 6 tỉnh.

14. Bà Nguyễn Thị Cẩm Chân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.

15. Ông Bùi Thanh Trí, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện.

16. Ông Phạm Hoàng Tấn, Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM huyện.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo:

- Nghiên cứu, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về những giải pháp trong quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các phòng, ban ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc xử lý những vấn đề liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm. Trường hợp công tác vệ sinh an toàn thực phẩm có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên diện rộng, kịp thời kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện biện pháp xử lý.

- Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo tỉnh.

- Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện theo các quy định về tài chính hiện hành.

- Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân huyện, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của cơ quan khi ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban Chỉ đạo.

- Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện và các Quyết định thay đổi, bổ sung thành viên có liên quan.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện. Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu: VT.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tùng