</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 93/GM-VP Châu Thành, ngày 9 tháng 4 năm 2018

GIẤY MỜI

 

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện kính mời các đồng cùng đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang họp Đoàn Công tác liên ngành và đối thoại với công dân địa bàn huyện Châu Thành.

* Thành phần:

- Đại diện lãnh đạo: Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh huyện Châu Thành, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện.

- Đại diện lãnh đạo: UBND thị trấn Ngã Sáu.

* Thời gian: Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 4 năm 2018 (Thứ Sáu).

* Địa điểm: Ban Tiếp Công dân tỉnh.          

Kính mời các đồng chí đến dự./.

(Đính kèm danh sách)

         

Nơi nhận:

- Như thành phần mời họp;

- Lưu: VT.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Võ Hồng Tỉnh

 

 

 

 

Ghi chú: (Nhờ  UBND thị trấn Ngã sáu mời các hộ dân theo danh sách đính kèm).

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐỐI THOẠI VỚI CÔNG DÂN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh

Vào lúc 7 giờ 30’ ngày 13/4/2018 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

 

S

T

T

Họ và tên

Dự án

Nội dung

Cơ quan

chuẩn bị

hồ sơ

Địa bàn huyện  Châu Thành (Dự kiến 7 giờ 30’- 9 giờ)

1

Bà Nguyễn Thị Liệt, cư trú ấp Tân Hưng, TT. Ngã Sáu, Châu Thành, HG

Khu Hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu

Yêu cầu hỗ trợ toàn bộ kiến trúc xây dựng

Sở TNMT

2

Bà Trần Thị Ánh, cư trú ấp Tân Hưng, TT. Ngã Sáu, Châu Thành, HG

Khu Hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu

Yêu cầu hỗ trợ toàn bộ kiến trúc xây dựng

Sở TNMT

3

Nguyễn Thị Thu Vân, cư trú ấp Tân Hưng, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Khu Hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu

Yêu cầu hỗ trợ tái định cư

Sở TNMT

4

Bà Nguyễn Thị Trúc Linh, cư trú ấp Tân Hưng, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Khu Hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu

Yêu cầu hỗ trợ nhà, vật kiến trúc lên 100%; hỗ trợ tiền san lấp cát

Sở TNMT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH HỌP ĐOÀN CTLN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh

Vào lúc 7 giờ 30’ ngày 13/4/2018 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

 

 

STT

Họ và tên

Dự án

Nội dung

Cơ quan

chuẩn bị

hồ sơ

Địa bàn huyện Châu Thành (Dự kiến 9 giờ - 9 giờ 30’)

1

Ông Nguyễn Minh Tân, cư trú ấp Tân Hưng, TT. Ngã Sáu, Châu Thành, HG

Khu Hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu

Yêu cầu bồi thường đủ 20m thâm hậu

Sở TNMT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

VĂN PHÒNG HĐND&UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /GM-VP

Châu Thành, ngày          tháng        năm 2018

 

 

GIẤY MỜI

 

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện mời ông (bà) Nguyễn Thị Liệt, cư ngụ ấp Tân Hưng, thị trấn Ngã sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến dự buổi đối thoại giải quyết khiếu nại của ông (bà) liên quan đến dự án: Khu hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

*Thời gian: Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 4 năm 2018 (Thứ Sáu).

* Địa điểm: Ban tiếp Công dân tỉnh.

                   Kính mời ông (bà) đến dự./.

(Khi đi ông (bà) nhớ mang theo Giấy mời này, các giấy tờ có liên quan và nếu đi thay thì phải có Giấy ủy quyền có xác nhận của UBND xã, thị trấn).

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.                                                                                     

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Võ Hồng Tỉnh

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BIÊN NHẬN

 

Hôm nay, vào lúc …… giờ, ngày ………….………………. tại …………………….., tôi …..................................................., chức vụ …………………………………, có giao Giấy mời số …..……/GM.VP ngày …………….…. cho ông (bà) …………………………….………

   

  Người nhận                                                                             Người giao

 

 

 

 

 

 

 

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

VĂN PHÒNG HĐND&UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /GM-VP

Châu Thành, ngày          tháng        năm 2018

 

 

 

GIẤY MỜI

 

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện mời ông (bà) Trần Thị Ánh, cư ngụ ấp Tân Hưng, thị trấn Ngã sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến dự buổi đối thoại giải quyết khiếu nại của ông (bà) liên quan đến dự án: Khu hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

* Thời gian: Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 4 năm 2018 (Thứ Sáu).

* Địa điểm: Ban tiếp Công dân tỉnh.

Kính mời ông (bà) đến dự./.

(Khi đi ông (bà) nhớ mang theo Giấy mời này, các giấy tờ có liên quan và nếu đi thay thì phải có Giấy ủy quyền có xác nhận của UBND xã, thị trấn).

                                                                                                       

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.                                                                                     

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Võ Hồng Tỉnh

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BIÊN NHẬN

 

Hôm nay, vào lúc …… giờ, ngày ………………. tại …………………….., tôi …..................................................., chức vụ …………………………………, có giao Giấy mời số ……/GM.VP ngày …………….…. cho ông (bà) …………………………….………

    

 Người nhận                                                                  Người giao

 

 

 

 

 

 

 

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

VĂN PHÒNG HĐND&UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /GM-VP

Châu Thành, ngày          tháng        năm 2018

 

 

 

GIẤY MỜI

 

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện mời ông (bà) Nguyễn Thị Thu Vân, cư ngụ ấp Tân Hưng, thị trấn Ngã sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến dự buổi đối thoại giải quyết khiếu nại của ông (bà) liên quan đến dự án: Khu hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

* Thời gian: Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 4 năm 2018 (Thứ Sáu).

* Địa điểm: Ban tiếp Công dân tỉnh.

Kính mời ông (bà) đến dự./.

(Khi đi ông (bà) nhớ mang theo Giấy mời này, các giấy tờ có liên quan và nếu đi thay thì phải có Giấy ủy quyền có xác nhận của UBND xã, thị trấn).

                                                                                                       

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.                                                                                     

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Võ Hồng Tỉnh

 

BIÊN NHẬN

 

Hôm nay, vào lúc …… giờ, ngày ………………. tại …………………….., tôi …..................................................., chức vụ …………………………………, có giao Giấy mời số ……/GM.VP ngày …………….…. cho ông (bà) …………………………….………

   

  Người nhận                                                                             Người giao

 

 

 

 

 

 

 

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

VĂN PHÒNG HĐND&UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /GM-VP

Châu Thành, ngày          tháng        năm 2018

 

 

 

GIẤY MỜI

 

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện mời ông (bà) Nguyễn Thị Trúc Linh, cư ngụ ấp Tân Hưng, thị trấn Ngã sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến dự buổi đối thoại giải quyết khiếu nại của ông (bà) liên quan đến dự án: Khu hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

* Thời gian: Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 4 năm 2018 (Thứ Sáu).

* Địa điểm: Ban tiếp Công dân tỉnh.

Kính mời ông (bà) đến dự./.

(Khi đi ông (bà) nhớ mang theo Giấy mời này, các giấy tờ có liên quan và nếu đi thay thì phải có Giấy ủy quyền có xác nhận của UBND xã, thị trấn).

                                                                                                       

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.                                                                                     

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Võ Hồng Tỉnh

 

BIÊN NHẬN

 

Hôm nay, vào lúc …… giờ, ngày ………………. tại …………………….., tôi …..................................................., chức vụ …………………………………, có giao Giấy mời số ……/GM.VP ngày …………….…. cho ông (bà) …………………………….………

   

  Người nhận                                                                             Người giao