</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 92/GM-VP Châu Thành, ngày 9 tháng 4 năm 2018

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĂN PHÒNG HĐND&UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /GM-VP

Châu Thành, ngày      tháng      năm 2018

GIẤY MỜI

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện kính mời các đồng chí đến dự họp Ban Chỉ đạo Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Trồng cây trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2018   (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung, tài liệu cho thành viên).

* Thành phần tham dự:

Thành viên Chỉ đạo Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Trồng cây trên địa bàn huyện Châu Thành (Tại Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của Chủ tịch UBND huyện).

* Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30’ ngày 12 tháng 4 năm 2018 (thứ Năm).

* Địa điểm: Hội trường II - UBND huyện.

Kính mời quý đại biểu đến dự./.

 

Nơi nhận:;

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.  

                                                                                    

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiện Chiến

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHÂU THÀNH

 

 

   Số:                /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                 Châu Thành, ngày       tháng      năm  2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chiến dịch Giao thông nông thôn -
 Thủy lợi và Trồng cây trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2018

 
 
 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua phát triển GTNT - Thủy lợi và Trồng cây năm 2018 trên địa bàn tỉnh;

Xét Tờ trình số 179/TTr-PNV ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Trưởng phòng Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Trồng cây trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2018 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Chiến dịch năm 2018) gồm các ông (bà) có tên và giữ chức danh sau:

* Trưởng ban:

1. Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

* Phó Trưởng ban:

2. Ông Tô Trí Hóa, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng (Thường trực Ban Chỉ đạo).

3. Ông Nguyễn Văn Kiệt, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT.

4. Ông Huỳnh Văn Năm, Phó Trưởng phòng Nội vụ.

* Các thành viên:

5. Ông Nguyễn Tấn Trung, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường.

6. Ông Lê Văn Thắng, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.

7. Ông Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin.

8. Ông Ngô Bửu Thiện, Trưởng phòng Tư pháp.

9. Ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh Thanh tra huyện.

10. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải, Trưởng Đài Truyền thanh huyện.

11. Ông Huỳnh Thanh Trung, Phó Trưởng Công an huyện.

12. Ông Nguyễn Văn Trương, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT.

13. Ông Nguyễn Duy Linh, Trưởng Trạm Thủy lợi huyện.

14. Ông Mã Bặc Hón, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng.

15. Ông Nguyễn Hoàng Duy, Chuyên viên VP HĐND&UBND.

16. Ông Nguyễn Tiến Thịnh, Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

17. Ông Nguyễn Thanh Tú, Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

18. Ông Trần Hoàng Thống, Chuyên viên Trạm Thủy lợi huyện.

19. Ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh.

20. Ông Phạm Thanh Đạm, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hữu.

21. Ông Huỳnh Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Phú.

22. Ông Cao Văn Thơ, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Phước.

23. Ông Lê Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Phước A.

24. Ông Trần Văn Chuộc, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Tân.

25. Bà Võ Thùy Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Phú An.

26. Ông Đặng Quốc Tuân, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Ngã Sáu.

27. Ông Trần Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm.

* Mời tham gia làm thành viên:

29. Ông Nguyễn Hoàng Sơn, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện.

30. Ông Nguyễn Phước Thảo, Chủ tịch Hội Nông dân huyện.

31. Bà, Nguyễn Quốc Việt, Bí thư Hyện đoàn Châu Thành.

32. Bà Nguyễn Thị Cẩm Chân,           Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.

Điều 2. Ban Chỉ đạo Chiến dịch năm 2018 có nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và phát động ra quân thực hiện Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thuỷ lợi và Trồng cây năm 2018 trên địa bàn huyện theo chỉ tiêu tỉnh giao, đảm bảo đạt kết quả cao.

- Phân công các thành viên đi chỉ đạo giúp các xã, thị trấn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Ban Chỉ đạo có quyền triệu tập công chức, nhân viên của các ngành mình để phục vụ cho công tác chỉ đạo, thực hiện Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thuỷ lợi và Trồng cây năm 2018 trên địa bàn huyện.

- Ban Chỉ đạo tự giải tán khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng: Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

        CHỦ TỊCH