</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 17/GM-UBND Châu Thành, ngày 9 tháng 4 năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHÂU THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

Số:              /GM-UBND

 

        Châu Thành, ngày        tháng     năm 2018

 

 

GIẤY MỜI

 

Căn cứ Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017;

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, chương trình).

* Thành phần tham dự kính mời:

- Cấp tỉnh:

+ Đ/c Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

+ Đ/c Phan Hoàng Lắm, Giám đốc Công an tỉnh. 

+ Đại diện lãnh đạo Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh.

- Cấp huyện và xã, thị trấn:

+ TT: HU, HĐND, UBND và UBMTTQVN huyện;

+ Đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện;

+ Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN; Công chức Văn phòng - Thống kê, Chủ nhiệm Hợp tác xã tiêu biểu các xã, thị trấn và đại diện Ban Giám hiệu các trường MN, MG, TH, THCS;

+ Tập thể, cá nhân và Nhân dân được khen thưởng.

* Thời gian: Vào lúc 07 giờ 30’ ngày 13 tháng  4 năm 2018 (thứ Sáu).

* Địa điểm: Hội trường I-UBND huyện.

Kính mời quí đại biểu đến dự./.

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH