</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 91/GM-VP Châu Thành, ngày 9 tháng 4 năm 2018

GIẤY MỜI

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện kính mời quý đại biểu đến dự họp thống nhất số liệu, danh sách người có công được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, do đ/c Đỗ Văn Lô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì (Phòng kinh tế và Hạ tầng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp chuẩn bị nội dung).

* Thành phần tham dự kính mời:

- Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Đại diện lãnh đạo UBND, Công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội) các xã, thị trấn;

* Thời gian: Vào lúc 9 giờ 30’ ngày 10 tháng 4 năm 2018 (thứ Ba).

* Địa điểm: Hội trường II-UBND huyện.

Do tính chất cuộc họp quan trọng, đề nghị các đồng chí tham dự đúng thành phần, thời gian, địa điểm./.

Ghi chú: Yêu cầu UBND các xã, thị trấn rà soát, nắm chặt số liệu, danh sách người có công được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo Đề án được duyệt và số phát sinh ngoài Đề án để thống nhất, báo cáo về UBND tỉnh và triển khai thực hiện.

Nơi nhận:;

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.  

                                                                                    

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Sơn Thái Học