</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 89/GM-VP Châu Thành, ngày 4 tháng 4 năm 2018

 

 

GIẤY MỜI

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện Châu Thành kính mời quý đại biểu đến họp Ban Tuyển sinh Quân sự huyện triển khai Kế hoạch tuyển sinh năm 2018 do đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì (Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung).

* Thành phần:

- Thành viên Ban tuyển sinh quân sự huyện Châu Thành năm 2018 (Theo Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành).

- Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện.

* Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30’, ngày 05 tháng 4 năm 2018 (Thứ Năm).

* Địa điểm: Tại phòng Khánh tiết UBND huyện.

Kính mời các đồng chí đến dự./.

 

Nơi nhận:;

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.          

                                                                                    

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiện Chiến