</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 88/GM-VP Châu Thành, ngày 3 tháng 4 năm 2018

  

GIẤY MỜI

 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành kính mời các đồng chí dự làm việc với Ban QLDA - ĐTXD các công trình giao thông tỉnh về việc đầu tư lát gạch vỉa trước Trung tâm Y tế huyện huyện Châu Thành, thuộc đường Tỉnh 925, thị trấn Ngã Sáu, do đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì).

* Thành phần:

Đại diện lãnh đạo phòng: KT&HT, TC-KH, Trung tâm Y tế huyện và UBND thị trấn Ngã Sáu.

* Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 4 năm 2018.

* Địa điểm: tại Hội trường II-UBND huyện.

Kính mời các đồng chí tham dự./.

 

Nơi nhận:;

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.  

                                                                                    

 

CHÁNH VĂN PHÒNG