</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 87/GM-VP Châu Thành, ngày 3 tháng 4 năm 2018

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĂN PHÒNG HĐND&UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /GM-VP

Châu Thành, ngày      tháng      năm 2018

GIẤY MỜI

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện kính mời các đồng chí đến dự Hội nghị triển khai thực hiện công tác bầu cử Trưởng ấp, chỉ định Phó Trưởng ấp nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2018 - 2020 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, chương trình).

* Thành phần tham dự:

- Thường trực: Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;

- Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Nội vụ, Đài Truyền thanh huyện;

- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và Công chức Văn phòng - Thống kê các xã, thị trấn.

* Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30’ ngày 06 tháng 4 năm 2018 (thứ Sáu).

* Địa điểm: Hội trường I - UBND huyện.

Kính mời quý đại biểu đến dự./.

 

Nơi nhận:;

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.  

                                                                                    

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiện Chiến