</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 86/GM-VP Châu Thành, ngày 3 tháng 4 năm 2018

  

GIẤY MỜI

 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành kính mời quý đại biểu đến làm việc về công tác quản lý, cấp quyền sử dụng đất, thu hồi nợ vay ngân hàng chính sách xã hội nền vượt lũ giai đoạn 1 do đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì (Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo theo nội dung Công văn 1069/VP.UBND-KT ngày 26/3/2018 của Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang).

* Thành phần:

Đại diện lãnh đạo phòng: TN&MT, KT&HT, TC-KH, Chi cục Thuế, Chi nhánh VP.ĐKĐĐ huyện, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện, Ban QLDA-ĐTXD huyện, Thanh tra huyện, UBND thị trấn Mái Dầm và thị trấn Ngã Sáu.

* Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 4 năm 2018.

* Địa điểm: tại Hội trường II-UBND huyện.

Kính mời các đồng chí tham dự./.

 

Nơi nhận:;

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.  

                                                                                    

 

CHÁNH VĂN PHÒNG