</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 18/GM-VP Châu Thành, ngày 12 tháng 1 năm 2018

 

  

GIẤY MỜI

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện kính mời quý đại biểu đến dự họp Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện, do  đồng chí Đỗ Văn Lô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì  (Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị nội dung).

* Thành phần:

Thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện (có danh sách kèm theo).

* Thời gian: Vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 15/01/2018 (Thứ Hai).

* Địa điểm: Hội trường II-UBND huyện.

Kính mời các đồng chí tham dự./.

 

 

Nơi nhận:;

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.  

                                                                                    

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Sơn Thái Học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH MỜI DỰ HỌP

(Kèm theo Giấy mời số:        /GM-VP ngày      tháng       năm 2017 
của Văn phòng HĐND và UBND huyện)

 

1. Ông Trần Quang Hành, Chủ tịch UBMTTQVN huyện;

2. Ông Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin.

3. Ông Võ Văn Long, Chủ tịch LĐLĐ huyện.

4. Ông Nguyễn Văn Bỉnh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện.

5. Trần Hoàng Vũ, Giám đốc Trung tâm VHTT-TT huyện.

6. Ông Tô Trí Hóa, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng.

7. Ông Lê Văn Thắng, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.

8. Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Trưởng phòng LĐ-TB&XH.

9. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải, Trưởng Đài Truyền thanh huyện.

10. Nguyễn Thị Phượng, Phó Trưởng Công an huyện.

11. Ông Huỳnh Văn Năm, Phó Trưởng phòng Nội vụ.

12. Ông Nguyễn Văn Trương, Phó Trưởng phòng NN&PTNT.

13. Ông Huỳnh Văn Tiền, Phó Trưởng phòng Y tế.

14. Ông Sơn Thái Học, Phó Chánh VP. HĐND&UBND huyện.

         15. Ông Võ Thanh Tuấn, Nhân viên Phòng Văn hóa và Thông tin.