</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 17/GM-VP Châu Thành, ngày 12 tháng 1 năm 2018

 

  

GIẤY MỜI

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện kính mời quý đại biểu đến dự làm việc về công tác tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng - Mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018”, do đồng chí Đỗ Văn Lô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì.

* Thành phần:

- Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

- Đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN huyện.

- Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Huyện ủy, Công an, Ban CHQS, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Văn hóa và Thông, Y tế, Huyện đoàn, Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao, Hội Người cao tuổi, Bảo hiểm xã hội huyện.

- Đại diện lãnh đạo UBND xã Phú Tân.

* Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 16/01/2018 (Thứ Ba).

* Địa điểm: Hội trường II-UBND huyện.

Kính mời các đồng chí tham dự./.

 

 

Nơi nhận:;

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.  

                                                                                    

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Sơn Thái Học