</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 16/GM-VP Châu Thành, ngày 12 tháng 1 năm 2018

  

GIẤY MỜI

 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành kính mời quý đại biểu đến làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đông Phú, do đồng chí Nguyên Văn Phiên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

* Thành phần:

- Đ/c Nguyễn Thanh Quang, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

- Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đông Phú.

* Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 15/01/2018.

* Địa điểm: Đảng ủy xã Đông Phú.

Kính mời các đồng chí tham dự./.

 

Nơi nhận:;

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.  

                                                                                    

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiện Chiến