</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 15/GM-VP Châu Thành, ngày 12 tháng 1 năm 2018

  

GIẤY MỜI

 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành kính mời quý đại biểu đến dự Hội nghị sơ kết công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Châu Thành, do đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì (Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Thành chuẩn bị nội dung, chương trình).

* Thành phần:

- Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Thành.

- Chủ tịch Hội đồng Tư vấn xét duyệt hồ sơ cấp đổi và Công chức phụ trách địa chính các xã và thị trấn Mái Dầm.

- Công ty TNHH Một thành viên tài nguyên và môi trường Miền Nam.

* Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 17/01/2018.

* Địa điểm: Hội trường II-UBND huyện.

Kính mời các đồng chí tham dự./.

 

Nơi nhận:;

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.  

                                                                                    

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiện Chiến