</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 14/GM-VP Châu Thành, ngày 12 tháng 1 năm 2018

 

  

GIẤY MỜI

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện kính mời quý đại biểu đến dự họp Ban Biên tập Bản tin Xuân Mậu Tuất năm 2018 (Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị nội dung).

* Thành phần:

Thành viên Ban Biên tập Bản tin Xuân Mậu Tuất năm 2018 (Theo Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành).

* Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 15/01/2018 (Thứ Hai).

* Địa điểm: Phòng Khánh tiết UBND huyện.

Kính mời các đồng chí tham dự./.

 

Nơi nhận:;

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.  

                                                                                    

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiện Chiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHÂU THÀNH

 
 

 


Số:  238/QĐ-UBND                                

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Châu Thành, ngày  12 tháng 01 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Biên tập Bản tin Xuân Mậu Tuất năm 2018

 
 

 

 


 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 17/TTr-PNV ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Trưởng phòng Nội vụ huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Biên tập Bản tin Xuân Mậu Tuất năm 2018 (sau đây viết tắt là Ban Biên tập), gồm các thành viên:

* Trưởng ban:

1. Mời ông Nguyễn Văn Châu, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

* Phó Trưởng ban:

2. Ông Đỗ Văn Lô, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

* Thành viên:

3. Ông Lê Văn Thắng, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.

4. Ông Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin.

5. Ông Nguyễn Thiện Chiến, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

6. Ông Trần Hoàng Vũ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện.

7. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải, Trưởng Đài Truyền thanh huyện.

8. Ông Nguyễn Hữu Thời, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin.

9. Bà Trần Mỹ Nga, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.

* Mời tham gia thành viên:

10. Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

11. Ông Nguyễn Minh Tùng, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.

 Điều 2. Ban Biên tập có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch; dự trù kinh phí; lập Makết; tổng hợp, kiểm duyệt tin, bài, biên soạn; in và phát hành Bản tin… theo kế hoạch và chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện.

Ban Biên tập tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3442/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VT.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Tống Hoàng Khôi