</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 13/GM-VP Châu Thành, ngày 12 tháng 1 năm 2018
   
   
   
   

GIẤY MỜI

Căn cứ Luật Tổ chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Thừa lệnh Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện kính mời quý đại biểu đến dự phiên họp Thường trực HĐND huyện tháng 01/2018.

* Thành phần tham dự kính mời:

- Thường trực và lãnh đạo hai Ban HĐND huyện;

- Đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQVN huyện;

* Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30’ ngày 15 tháng 01 năm 2018 (thứ Hai).

* Địa điểm: Hội trường II-UBND huyện.

Kính mời quý đại biểu đến dự./.

 

Nơi nhận:;

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.  

                                                                                    

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiện Chiến