</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 12/GM-VP Châu Thành, ngày 9 tháng 1 năm 2018

  

GIẤY MỜI

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành kính mời quý đại biểu đến dự họp Ban Biên tập Đặc san Xuân năm 2018 (Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị nội dung).

* Thành phần:

Thành viên Ban Biên tập Đặc san Xuân năm 2018 (Theo Quyết định số 3442/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành).

* Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 11/01/2018 (Thứ Năm).

* Địa điểm: Hội trường II-UBND huyện.

Kính mời các đồng chí tham dự./.

 

 

Nơi nhận:;

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.  

                                                                                    

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Sơn Thái Học