</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 11/GM-VP Châu Thành, ngày 5 tháng 1 năm 2018

 

GIẤY MỜI

 

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện kính mời các đồng cùng đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng các dự án trọng điểm ngành điện trên địa bàn xã Phú An (các công trình: Đường dây 500kV Nhiệt điện Long Phú - Ô Môn, Đường dây 220kV Trung tâm điện lực Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc và Trạm biến áp 110kV Châu Thành 2 và Đường dây Châu Thành 2 - Trạm biến áp 220kV Cần Thơ).

* Thành phần:

- Đại diện lãnh đạo: Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh huyện, UBMTTQ Việt Nam huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện, Ban Dân vận Huyện ủy và Công an huyện.

- Đại diện lãnh đạo UBND xã Phú An

* Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 10 tháng 01 năm 2018.

* Địa điểm: Tại UBND xã Phú An.             

Kính mời các đồng chí đến dự./.

(Đính kèm danh sách)

         

Nơi nhận:

- Như thành phần mời họp;

- Lưu: VT.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Võ Hồng Tỉnh

 

 

 

 

Ghi chú: Nhờ UBND xã Phú An mời các hộ dân theo danh sách và bố trí địa điểm họp

 

 

 

DANH SÁCH

Các hộ dân đối thoại ngày 10 tháng 01 năm 2018 tại UBND xã Phú An

 

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Rớt

Xã Phú An

Nhà 2 tầng; Yêu cầu nhà 100%

2

Nguyễn Hữu Trí

Xã Phú An

Y/C giá đất 200.000 đ/m²; đất và cây giữa 02 hành lang

3

Nguyễn Thành Thắm

Xã Phú An

Y/C giá đất 200.000 đ/m²; đất và cây giữa 02 hành lang

4

Lê Thị Bích Lệ

Xã Phú An

Y/C giá đất 200.000 đ/m²; đất và cây giữa 02 hành lang

5

NguyễnVăn Chính

Xã Phú An

Y/ C bồi thường cây và công trình sau thời gian thu hồi đất

6

Huỳnh Văn Nhiên

Xã Phú An

Y/ C bồi thường cây và công trình sau thời gian thu hồi đất