</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 10/GM-VP Châu Thành, ngày 5 tháng 1 năm 2018

 

GIẤY MỜI

 

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện kính mời các đồng cùng đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng các dự án trọng điểm ngành điện trên địa bàn xã Phú Tân, Phú Hữu và Đông Phú (các công trình: Đường dây 500kV Nhiệt điện Long Phú - Ô Môn, Đường dây 220kV Trung tâm điện lực Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc và Trạm biến áp 110kV Châu Thành 2 và Đường dây Châu Thành 2 - Trạm biến áp 220kV Cần Thơ).

* Thành phần:

- Đại diện lãnh đạo: Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh huyện, UBMTTQ Việt Nam huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện, Ban Dân vận Huyện ủy và Công an huyện.

- Đại diện lãnh đạo: Xã Phú Tân, Phú Hữu và Đông Phú.

* Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30’ ngày 10 tháng 01 năm 2018.

* Địa điểm: Hội trường II-UBND huyện.     

Kính mời các đồng chí đến dự./.

(Đính kèm danh sách)

         

Nơi nhận:

- Như thành phần mời họp;

- Lưu: VT.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Võ Hồng Tỉnh

 

 

 

 

Ghi chú: Nhờ UBND xã Phú Tân, Phú Hữu và Đông Phú mời các hộ dân theo danh sách

 

 

 

DANH SÁCH

Các hộ dân đối thoại ngày 10 tháng 01 năm 2018 của xã Phú Tân,

Phú Hữu và Đông Phú

 

 


STT

Họ và tên

Địa chỉ

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Bé

Phú Hữu

Y/ C nâng giá bồi thường đất, cây trồng

2

Đinh Văn Ngợi

Phú Hữu

yêu cầu được bổ sung cây trồng vượt mật độ

3

Đoàn Văn Hải

Phú Tân

yêu cầu nâng giá cây trồng

4

Nguyễn Văn Quân

Phú Tân

yêu cầu nâng giá cây trồng

5

Võ Phước Tân

Đông Phú

yêu cầu nâng giá cây bằng giá cây bồi thường tại thành phố Cần Thơ

6

Châu Kim Mai

Đông Phú

yêu cầu bồi thường nhà 100%

7

Nguyễn Văn Thường

Đông Phú

yêu cầu bồi thường nhà 100%

8

Nguyễn Thành Trung

Đông Phú

yêu cầu bồi thường nhà 100%