</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 6/GM-VP Châu Thành, ngày 5 tháng 1 năm 2018

GIẤY MỜI

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện kính mời quý đại biểu tham dự Hội nghị tham khảo ý kiến tư vấn trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo (Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo huyện) và đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng các dự án trên địa bàn huyện, do đồng chí Nguyễn Văn Phiên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung).

* Thành phần:

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh huyện Châu thành.

- Thành viên Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo huyện (theo Quyết định số 4342/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2016).

- Lãnh đạo: UBND xã Phú An và Đông Phú.

* Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30’ ngày 11 tháng 01 năm 2018.             

* Địa điểm: Hội trường II-UBND huyện.

(Đính kèm danh sách)

Kính mời quý đại biểu đến dự./.

 

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời họp;

- Lưu: VT.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Võ Hồng Tỉnh

 

* Ghi chú: Nhờ UBND xã Phú An và Đông Phú mời các hộ dân theo giấy mời đính kèm.

 

 

DANH SÁCH

Thành viên Đoàn công tác liên ngành giải quyết

khiếu nại, tố cáo huyện Châu Thành

 

* Trưởng đoàn:                         

1. Ông Nguyễn Văn Phiên, Phó Chủ tịch UBND huyện.

* Phó trưởng đoàn:     

2. Ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh Thanh tra huyện (làm Thường trực).

3. Ông Nguyễn Tấn Trung, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường.

* Các Thành viên:

4. Ông Nguyễn Văn Kiệt, Trưởng phòng NN&PTNT huyện.

5. Ông Trần Đoan Hùng, Phó Trưởng Công an huyện.

6. Ông Ngô Bửu Thiện, Trưởng phòng Tư pháp.

7. Ông Tô Trí Hóa, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng.

8. Ông Võ Hồng Tỉnh, Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND.

9. Ông Lê Văn Thắng, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

10. Bà Huỳnh Thị Mỹ Linh, Nhân viên Văn phòng HĐND&UBND.

* Mời tham gia làm thành viên:

11. Ông Đoàn Phi Hải, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang - Chi nhánh huyện Châu Thành.

12. Ông Bùi Hoàng Liêm, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

13. Ông Trần Quang Hành, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện.

14. Ông Bùi Hồng Cẩn, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ.

15. Ông Nguyễn Phước Thảo, Chủ tịch Hội Nông dân huyện.

16. Bà Nguyễn Thị Cẩm Chân, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam huyện.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH

 

 

A. CÁC HỘ DÂN HỌP ĐOÀN CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH

I. Dự án Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu

1. Bà Hồ Thị Bích Huyền, ngụ phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.

2. Ông Nguyễn Huỳnh Thái Bảo (ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Lời), ngụ ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú.

3. Ông Huỳnh Văn Ri, ngụ ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú.

4. Ông Huỳnh Văn Chương (ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Lời), ngụ ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú.

5. Ông Nguyễn Khoa Nam (ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Lời), ngụ ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú.

II. Dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Phú An

6. Bà Hồ Thị Mung, ngụ ấp Khánh Hội B, xã Phú An.

III. Dự án Trường Tiểu học Phú An

7. Ông Trần Thanh Vũ, ngụ ấp Khánh Hội B, xã Phú An.

B. CÁC HỘ DÂN HỌP ĐỐI THOẠI

I. Dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Phú An

1. Bà Hồ Thị Mung, ngụ ấp Khánh Hội B, xã Phú An.

II. Dự án Trường Tiểu học Phú An

2. Ông Trần Thanh Vũ, ngụ ấp Khánh Hội B, xã Phú An.

III. Dự án Đường dây 220kV TTĐL Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc

3. Ông Nguyễn Văn Hùng, cư ngụ ấp Phú Lộc, xã Đông Phú.