</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 4/GM-VP Châu Thành, ngày 2 tháng 1 năm 2018

 

  

GIẤY MỜI

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện kính mời quý đại biểu đến dự họp Ủy ban nhân dân huyện, do đồng chí Tống Hoàng Khôi, Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

* Thành phần:

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy.

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện.

- Các đồng chí Ủy viên UBND huyện.

- Đại diện lãnh đạo Phòng Y tế.

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

* Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 04/01/2018 (Thứ Năm).

* Địa điểm: Hội trường II-UBND huyện.

Kính mời các đồng chí tham dự./.

 

Nơi nhận:;

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.  

                                                                                    

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiện Chiến