</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 3/GM-VP Châu Thành, ngày 2 tháng 1 năm 2018

 

  

GIẤY MỜI

 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành kính mời quý đại biểu đến dự Hội nghị triển khai Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Quản lý sử dụng tài sản công và Luật Du lịch (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung, chương trình).

* Thành phần:

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hậu Giang - Chi nhánh số 1, huyện Châu Thành.

- Đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN huyện.

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; Phó Trưởng 02 Ban HĐND huyện.

- Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN; Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Tài chính - Kế toán, Văn phòng - Thống kê, Văn hóa - Xã hội, Trưởng Công an, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS các xã, thị trấn.

* Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30’ ngày 05 tháng 01 năm 2018 (Thứ Sáu).

* Địa điểm: Hội trường I-UBND huyện.

* Ghi chú: Báo cáo viên triển khai:

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Hậu Giang - Chi nhánh Số 1 Châu Thành: Luật Trợ giúp pháp lý.

- Phòng Nội vụ: Luật Tín ngưỡng tôn giáo.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: Luật Quản lý sử dụng tài sản công.

- Phòng Văn hóa - Thông tin: Luật Du lịch.

Kính mời các đồng chí đến dự./.

 

 

Nơi nhận:;

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.  

                                                                                    

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Sơn Thái Học