</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1/GM-VP Châu Thành, ngày 2 tháng 1 năm 2018

GIẤY MỜI

 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện Châu Thành kính mời các đồng chí tham dự Đoàn vận động hộ Đinh Công Ngợi bị ảnh hưởng công trình Trạm biến áp 110KV Châu Thành 2 và đường dây Châu Thành 2 - Trạm 220KV Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, do đồng chí Nguyễn Văn Phiên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì (Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh huyện phối hợp Chủ đầu tư chuẩn bị nội dung).

* Thành Phần:

- Đại diện lãnh đạo: UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện, Công an huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường và Thanh tra huyện.

- Đại diện lãnh đạo UBND xã Phú Hữu.

* Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 04 tháng 01 năm 2018.

* Địa điểm: Tại nhà ông Đinh Công Ngợi (tập trung tại UBND xã Phú Hữu).

Kính mời các đồng chí tham dự./.

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.

 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Võ Hồng Tỉnh

 

Ghi chú:

- Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh huyện mời Chủ đầu tư và Đơn vị thi công.

- Đề nghị UBND xã Phú Hữu mời Trưởng ấp và ông Đinh Công Ngợi.