</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 488/GM-VP Châu Thành, ngày 26 tháng 12 năm 2017

  

GIẤY MỜI

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành kính mời các đồng chí đến họp giải quyến kiến nghị của ông Huỳnh Văn Dồ, cư ngụ Ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú về đóng tiền cơ sở hạ tầng nền tái định cư; bà Huỳnh Thị Chiêu bị ảnh hưởng dự án Công viên Văn hóa Trường Đại học Võ Trường Toản, do đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung).

* Thành phần:

- Đại diện lãnh đạo: Ban Quản lý các khu công nghiệp; Công ty Phát triển hạ tầng - BQL các Khu công nghiệp tỉnh; Trung tâm Đo đạc - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

- Đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Võ Trường Toản.

- Đại diện lãnh đạo phòng: Tài nguyên và Môi trường; Kinh tế và Hạ tầng.

- Chủ tịch UBND xã: Đông Thạnh và Đông Phú.

* Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 12 năm 2017.

* Địa điểm: tại Hội trường II-UBND huyện.

Kính mời các đồng chí tham dự./.

 

Nơi nhận:;

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.  

                                                                                    

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiện Chiến