</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 487/GM-VP Châu Thành, ngày 26 tháng 12 năm 2017

  

GIẤY MỜI

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện kính mời các đồng chí đến dự họp thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Đường ô tô về trung tâm xã Đông Phước A, do đồng chí Nguyễn Văn Phiên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì (Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh huyện Châu Thành chuẩn bị nội dung và phối hợp với xã Đông Phước A mời Thành viên là hộ dân và Trưởng ấp có liên quan đến phương án báo cáo).

* Thành phần:

Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 3696/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành.

* Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 12 năm 2017.

* Địa điểm: Phòng Khánh tiết UBND huyện.

Kính mời các đồng chí tham dự./.

 

Nơi nhận:;

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.  

                                                                                    

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiện Chiến