</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 335/GM-VP Châu Thành, ngày 14 tháng 9 năm 2017

GIẤY MỜI

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện Châu Thành mời các đồng chí tham dự buổi làm việc trao đổi một số vấn đề liên quan đến tiền nợ của Công ty TNHH xây dựng Number One, do đồng chí Nguyễn Văn Phiên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

* Thành phần:

- Đại diện lãnh đạo: Công ty TNHH xây dựng Numner One Hậu Giang.

- Đại diện lãnh đạo: Công ty TNHH Number One Hậu Giang.

* Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 9 năm 2017.

* Địa điểm: Phòng Khánh tiết UBND huyện.

Kính mời các đồng chí đến dự./.

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời họp;

- Phạm Thành Trung;

- Lưu: VT.diễm

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

                                   

 

 

Nguyễn Thiện Chiến

 

 

 

 

Ghi chú: Nhờ Cty TNHH Number One Hậu Giang mời Cty TNHH xây dựng Numner One Hậu Giang