</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 334/GM-VP Châu Thành, ngày 13 tháng 9 năm 2017

GIẤY MỜI

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện Châu Thành mời các đồng chí tham dự buổi làm việc trao đổi một số vấn đề liên quan đến tiền nợ của Công ty TNHH xây dựng Number One, do đồng chí Nguyễn Văn Phiên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

* Thành phần:

- Đại diện lãnh đạo: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo: UBMTTQ huyện, Ban Dân vận, Thanh tra huyện, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động, Công an, Phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND xã Đông Phú.

* Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 9 năm 2017.

* Địa điểm: Phòng Khánh tiết UBND huyện.

Kính mời các đồng chí đến dự./.

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời họp;

- Phạm Thành Trung;

- Lưu: VT.diễm

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

                                   

 

 

Nguyễn Thiện Chiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH

Các hộ dân liên quan đến nợ của Công ty TNHH Xây dựng

Number One Hậu Giang

 

          Nhóm I chiều ngày 18/9/2017

 

1. Bà Phan Thị Kim Hạnh, cư ngụ ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (Chủ cửa hàng VLXD Khen Ngân), 13 giờ 30’

2. Ông Trịnh Văn Năm, cư ngụ ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (Chủ cửa hàng Nhật Quang), 14 giờ 00’

3. Ông Trần Văn Hường, cư ngụ ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, 14 giờ 30 phút

4. Ông Võ Minh Tân, cư ngụ ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, 14 giờ 30 phút

5. Ông Trần Thanh Phong, cư ngụ ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, 14 giờ 30 phút

6. Ông Phạm Ngọc Nam (Ủy quyền ông Nguyễn Văn Hồng đại diện) Công ty Cổ phần Thương mại xây dựng Hậu Giang, ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, 15 giờ 00’

7. Ông Phạm Quí Phi Hồng Long, cư ngụ đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (Đại diện Công Ty TNHH MTV Thiết kế xây dựng VSCN An Gia Phát), 15 giờ 30’

8. Ông Lê Công Nguyên, tạm trú ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 16 giờ 00 phút