</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 332/GM-VP Châu Thành, ngày 11 tháng 9 năm 2017

GIẤY MỜI

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện kính mời các đồng chí dự họp Ban Chỉ huy thống nhất, do đồng chí Tống Hoàng Khôi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy thống nhất chủ trì.

* Thành phần tham dự kính mời:

- Đ/c Nguyễn Văn Bảy, Bí thư Huyện ủy.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Ban Ban Tuyên giáo, Dân vận Huyện ủy; Ban Chỉ huy Quân sự, Công an, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra, Trung tâm Y tế, Đài Truyền thanh huyện.

* Thời gian: Vào lúc 15 giờ 00’ ngày 12 tháng 9 năm 2017 (Thứ Ba).

* Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

Kính mời các đồng chí đến dự./.

* Ghi chú: Khi đến dự họp, đề nghị các đồng chí mang theo tài liệu Văn phòng HĐND và UBND huyện đã gửi.

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiện Chiến