</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 331/GM-VP Châu Thành, ngày 11 tháng 9 năm 2017

GIẤY MỜI

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện kính mời các đồng chí dự họp Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân huyện, do đồng chí Đỗ Văn Lô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì.

* Thành phần tham dự kính mời:

- Đ/c Trần Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

- Đ/c Trần Quang Hành, Chủ tịch UBMTTQVN huyện.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Ban Tuyên giáo, Dân vận Huyện ủy; Ban Chỉ huy Quân sự, Công an, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế, Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng, Trung tâm Viễn thông, Liên đoàn Lao động, Huyện đoàn, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.

- Đ/c Nguyễn Mậu Phú, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

- Đ/c Phạm Dũng Phúc, Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

- Đ/c Lương Minh Toàn, Trợ lý binh chủng Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

- Chủ tịch UBND thị trấn Ngã Sáu, xã Đông Phú.

* Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30’ ngày 12 tháng 9 năm 2017 (Thứ Ba).

* Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

Kính mời các đồng chí đến dự./.

* Ghi chú: Khi đến dự họp, đề nghị các đồng chí mang theo tài liệu Văn phòng HĐND và UBND huyện đã gửi.

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiện Chiến