</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 330/GM-VP Châu Thành, ngày 11 tháng 9 năm 2017

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĂN PHÒNG HĐND&UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:        /GM-VP

                 Châu Thành, ngày       tháng      năm 2017

  

 

 

GIẤY MỜI

 

 Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện Châu Thành kính mời các đồng chí đến dự họp bàn việc dự án của Công ty TNHH đầu tư xây dựng Thiện Phúc ảnh hưởng đến hành lang an toàn lưới điện trung áp, do đồng chí Nguyễn Văn Phiên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì (Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp Điện lực Châu Thành chuẩn bị báo cáo).

* Thành phần tham dự:

- Đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

- Đại diện lãnh đạo Điện lực Châu Thành.

- Lãnh đạo Công ty TNHH đầu tư xây dựng Thiện Phúc (Nhờ Phòng Kinh tế và Hạ tầng mời).

* Thời gian: Vào lúc 15 giờ, ngày 14 tháng 9 năm 2017 (thứ Năm).

* Địa điểm: Hội trường II - UBND huyện.

Kính mời các đồng chí đến dự./.

 

 

Nơi nhận:;

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.  

                                                                                    

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG