</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 329/GM-VP Châu Thành, ngày 11 tháng 9 năm 2017

  

 

GIẤY MỜI

 

 

 Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện Châu Thành kính mời các đồng chí đến dự buổi làm việc với Điện lực Hậu Giang về việc đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Điện lực Châu Thành, do đồng chí Nguyễn Văn Phiên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì (Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh huyện chuẩn nội dung).

* Thành phần:

- Đại diện lãnh đạo: Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh huyện, Điện lực Châu Thành, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Thanh tra huyện, Công an huyện.

- Đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Ngã Sáu.

* Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00’ ngày 14 tháng 9 năm 2017.

* Địa điểm: Hội trường II - UBND huyện.

Kính mời các đồng chí đến dự./.

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời họp;

- Lưu: VT.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

Võ Hồng Tỉnh