</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 328/GM-VP Châu Thành, ngày 11 tháng 9 năm 2017

GIẤY MỜI

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện kính mời các đồng chí dự buổi làm việc của đ/c Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về việc tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án.

* Thành phần:

Đại diện lãnh đạo: Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện.

* Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30 ngày 11 tháng 9 năm 2017.                

* Địa điểm: Phòng họp số 2 UBND tỉnh.

Kính mời các đồng chí đến dự./.

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời họp;

- Lưu: VT.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

Võ Hồng Tỉnh