</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 327/GM-VP Châu Thành, ngày 8 tháng 9 năm 2017

GIẤY MỜI

 

 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện Châu Thành kính mời các đồng chí tham dự thông qua phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu trung tâm điều hành Khu công nghiệp Sông Hậu, do đồng chí Nguyễn Văn Phiên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì (Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chuẩn bị nội dung).

* Thành phần:

- Thành viên Ban Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất (theo Quyết định số Quyết định số 2775/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành).

- Đại diện lãnh đạo: Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện.

* Thời gian:  Vào lúc 14 giờ 00 ngày 12 tháng 9 năm 2017.

* Địa điểm: Tại Hội trường II - UBND huyện.

Kính mời các đồng chí tham dự./.

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời họp;

- Lưu: VT. Diễm

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Võ Hồng Tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

* Trưởng ban:

1. Ông Nguyễn Văn Phiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

          * Phó Trưởng ban:

          2. Ông Nguyễn Tấn Trung, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

          3. Ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh Thanh tra huyện.

          * Thành viên:

4. Ông Ngô Bửu Thiện, Trưởng phòng Tư pháp huyện.

5. Ông Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

6. Ông Nguyễn Văn Kiệt, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.

7. Ông Nguyễn Thiện Chiến, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện.

8. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải, Trưởng Đài Truyền thanh huyện.

9. Ông Nguyễn Ngọc Kiếm Anh, Chi cục Trưởng Chi Cục Thi hành án dân sự huyện.

10. Ông Phan Thanh Nhu, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

11. Ông Mã Bặc Hón, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ Tầng huyện.

12. Ông Phạm Hoàng Đông, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện.

13. Ông Võ Hồng Tỉnh, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện.

14. Ông Nguyễn Minh Mẫn, Nhân viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

15. Bà Huỳnh Thị Mỹ Linh, Nhân viên Văn phòng HĐND và UBND huyện.

16. Bà Nguyễn Thị Bích Khanh, Nhân viên Văn phòng HĐND và UBND huyện.

17. Ông Lê Thanh Hồng, Chủ tịch UBND xã Đông Phú.

18. Ông Lê Tuấn Dũng, Chủ tịch UBMTTQVN xã Đông Phú.

19. Ông Lê Tấn Vũ, Trưởng Công an xã Đông Phú.

20. Ông Dương Hoàng Tân, Công chức ĐC-XD-NN&MT xã Đông Phú.

21. Ông Nguyễn Việt Khởi, Công chức ĐC-XD-NN&MT xã Đông Phú.

 * Mời tham gia thành viên:

22. Ông Nguyễn Ngọc Điện, Phó trưởng Ban quản lý Các Khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang.

23. Ông Phạm Minh Toàn, Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang.

24. Ông Đoàn Phi Hải, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh - Chi nhánh huyện Châu Thành

25. Ông Bùi Hoàng Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện.

26. Ông Nguyễn Phước Thảo, Chủ tịch Hội Nông dân huyện.

27. Ông Nguyễn Quốc Việt, Bí thư Đoàn TNCSHCM huyện.

28. Bà Lê Thị Kim Loan, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy.

29. Ông Nguyễn Hoàng Sơn, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện.

30. Bà Lê Thị Chói, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện.