</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 326/GM-VP Châu Thành, ngày 8 tháng 9 năm 2017

  

GIẤY MỜI

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành kính mời các đồng chí đến dự họp Tiểu ban bảo đảm trong diễn tập KVPT huyện Châu Thành năm 2017 do đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì (Ban Chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị nội dung).

* Thành phần:

- Thành viên Tiểu ban bảo đảm trong diễn tập KVPT huyện Châu Thành năm 2017 (theo Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 19/7/2017).

- Tổ trưởng các Tổ theo Kế hoạch số 01/KH-TBBĐ ngày 07/9/2017.

* Thời gian: Vào lúc 8 giờ, ngày 11 tháng 9 năm 2017.

* Địa điểm: Hội trường II-UBND huyện.

Kính mời các đồng chí tham dự./.

 

Nơi nhận:;

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.  

                                                                                    

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiện Chiến