</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 325/GM-VP Châu Thành, ngày 8 tháng 9 năm 2017

GIẤY MỜI

Căn cứ Kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ huyện Châu Thành năm 2017 và Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 11 đến ngày 16/9/2017;

Thừa lệnh Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện kính mời quý đại biểu đến dự luyện tập vận hành cơ chế diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2017, phiên họp Hội đồng nhân dân huyện.

* Thành phần tham dự kính mời:

- TT: HU, HĐND, UBND huyện;

- Đ/c Chủ tịch UBMTTQVN, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Giám đốc Trung tâm Viễn thông huyện;

- Đại biểu HĐND huyện;

- Đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh (đ/c Võ Văn Trường), Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện (đ/c Lê Thị Chói).

* Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30’ ngày 11 tháng 9 năm 2017 (thứ Hai).

* Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

Kính mời quý đại biểu đến dự./.

Nơi nhận:;

- Như thành phần mời;

- Ban CHQS huyện (phục vụ);

- Lưu: VT.  

                                                                                    

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Sơn Thái Học