</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 324/GM-VP Châu Thành, ngày 1 tháng 9 năm 2017

GIẤY MỜI

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện kính mời các đồng chí dự cùng đồng chí Đỗ Văn Lô, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐND tỉnh, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ (Ban CHQS huyện chuẩn bị báo cáo).

* Thành phần tham dự kính mời:

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

- Đại diện lãnh đạo: Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện.

* Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30’ ngày 06 tháng 9 năm 2017 (Thứ Tư).

* Địa điểm: Hội trường II-UBND huyện.

Kính mời các đồng chí đến dự./.

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiện Chiến