</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 323/GM-VP Châu Thành, ngày 29 tháng 8 năm 2017
   
   
   
   

 

 

GIẤY MỜI

 

Thừa lệnh Thường trực HĐND huyện, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện kính mời quý đại biểu đến dự họp Thẩm tra các Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn huyện.

* Thành phần tham dự kính mời:

- Trưởng, Phó và Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện;

- Đại diện lãnh đạo Ban quản lý dự án;

- Đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện.

* Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30’ ngày 30 tháng 8  năm 2017.

* Địa điểm: Phòng Khánh tiết UBND huyện.

Kính mời quý đại biểu đến tham dự./.

 

 Nơi nhận:

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.

 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Sơn Thái Học