</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 322/GM-VP Châu Thành, ngày 29 tháng 8 năm 2017

 

GIẤY MỜI

 

 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện Châu Thành kính mời các đồng chí cùng đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện tham dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại trong vụ án: “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai” của ông Lê Văn Khôi (Thanh tra huyện phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chuẩn bị hồ sơ có liên quan).

* Thành phần:

- Chánh Thanh tra huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

- Chủ tịch UBND Phú Hữu.

* Thời gian: Vào lúc 07 giờ 30’ ngày 05 tháng 9 năm 2017.

* Địa điểm: Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang.

(Đính kèm Thông báo số 177/TB-TA ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang)

Kính mời các đồng chí tham dự./.

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời họp;

- Đ/c Nguyễn Văn Tùng;

- Đ/c Phạm Thành Trung;

- Lưu: VT. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

Võ Hồng Tỉnh