</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 321/GM-VP Châu Thành, ngày 28 tháng 8 năm 2017

GIẤY MỜI

 

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện kính mời các đồng chí cùng đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp Đoàn Công tác liên ngành và đối thoại với công dân trên địa bàn huyện (Thanh tra huyện phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung có liên quan).

* Thành phần:

- Đại diện lãnh đạo: Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Thanh tra huyện.

- Đại diện lãnh đạo: UBND thị trấn Ngã Sáu và Mái Dầm.

* Thời gian: Vào lúc 07 giờ 30’ ngày 31 tháng 8 năm 2017.

* Địa điểm: Ban Tiếp Công dân tỉnh.          

Kính mời các đồng chí đến dự./.

(Đính kèm danh sách)

         

Nơi nhận:

- Như thành phần mời họp;

- Lưu: VT.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Võ Hồng Tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH HỌP ĐOÀN CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH

 

S

T

T

Họ và tên

Dự án

Nội dung

Ghi chú

1

Lê Văn Lý, cư trú ấp Phú Bình, TT. Mái Dầm, Châu Thành

Dự án: Xây dựng Nhà máy xi măng Cần Thơ - Hậu Giang tại Cụm Công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 3, huyện Châu Thành

Yêu cầu hỗ trợ tái định cư

 

2

Nguyễn Văn Nam, ấp An Ninh, xã An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

Cầu Cái Muồng

Yêu cầu bồi thường diện tích 116,9m2

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN CHÂU THÀNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 133/TTR-UBND

Châu Thành, ngày 3 tháng 7 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v xin chủ trương giải quyết

đối với yêu cầu của ông Nguyễn Văn Nam

 

 

 

 


Kính gửi:  UBND tỉnh Hậu Giang

 

Thời gian qua, UBND huyện Châu Thành có nhận được đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nam, cư ngụ ấp An Ninh, xã An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Với yêu cầu UBND huyện Châu Thành giao thêm phần tương ứng 117m2 đất đã bị thu hồi theo biên bản thỏa thuận ngày 20 tháng 8 năm 2002 của Phòng Giao thông - Xây dựng - Địa chính huyện với ông Nguyễn Văn Nam cụ như sau:

Ngày 20 tháng 8 năm 2002, Phòng Giao thông - Xây dựng - Địa chính huyện có biên bản làm việc với ông Nguyễn Văn Nam, nội dung thể hiện: “Phần đất của ông Nam có diện tích là 228m2, loại đất LNK được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 000492 cấp ngày 19 tháng 10 năm 2000 bị ảnh hưởng trong dự án xây dựng cầu Cái Muồng nhưng không có quyết định quy hoạch đất và quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh. Qua trao đổi, ông Nam và Phòng Giao thông - Xây dựng - Địa chính huyện cùng thống nhất đất đổi đất”. (Đính kèm biên bản ngày 20 tháng 8 năm 2002).

Ngày 09 tháng 8 năm 2005, UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1789/2005/QĐ-UBND về việc giao đất cho ông Nguyễn Văn Nam, tọa lạc tại ấp Phước Thuận, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Nội dung thể hiện: “Giao phần đất không thu tiền sử dụng đất (hình thức hoán đổi) 111m2, loại đất LNK, thửa số 1057, tờ bản đồ số 03 (đất do huyện quản lý, để giải quyết tái định cư), đất tọa lạc tại ấp Phước Thuận, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cho ông Nguyễn Văn Nam, cư ngụ xã An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng”.

 Ngày 09 tháng 8 năm 2005, UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1790/2005/QĐ-UBND về việc thu hồi đất cho ông Nguyễn Văn Nam tọa lạc tại ấp Phước Thuận, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Nội dung thể hiện: “Thu hồi 228m2 đất, loại đất LNK, thửa số 1004, tờ bản đồ số 03, tại ấp Thị Trấn, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang của ông Nguyễn Văn Nam để xây dựng cầu Cái Muồng, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang”.

Ngày 23 tháng 10 năm 2012, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện làm việc với ông Nguyễn Văn Nam. Ông Nam yêu cầu: “Trước đây ông có phần đất với diện tích 228m2 đã bị quy hoạch làm cầu Cái Muồng nhưng không được bồi thường. Ông chỉ nhận được phần đất với diện tích 111m2 còn lại diện tích 117m2 đến nay vẫn chưa được bồi thường hay cấp lại đất. Nay ông yêu cầu quý cơ quan chức năng xem xét phần diện tích đất còn lại của ông có thể đổi ngang 01 nền tái định cư ở thị trấn Ngã Sáu, còn tiền đóng cơ sở hạ tầng ông đồng ý đóng. Ngoài ra ông không còn khiếu nại hay ý kiến gì thêm”.

Ngày 04 tháng 12 năm 2012, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có Báo cáo số 106/BC-TN&MT. Nội dung xác nhận: “Thu hồi 228m2 đất LNK của ông Nguyễn Văn Nam để xây dựng cầu Cái Muồng thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang nhưng không lập hồ sơ bồi thường”.

Do dự án xây dựng cầu Cái Muồng không có lập hồ sơ bồi thường. Mặt khác: Theo biên bản thỏa thuận ngày 20 tháng 8 năm 2002 giữa Phòng Giao thông - Xây dựng - Địa chính huyện và ông Nguyễn Văn Nam thì cả hai đều thống nhất với hình thức đất đổi đất. Theo Quyết định số 1790/2005/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2005 của UBND huyện Châu Thành thì tổng diện tích đất của ông Nguyễn Văn Nam bị thu hồi là 228m2 loại đất LNK nhưng Quyết định số 1789/2005/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2005 của UBND huyện Châu Thành chỉ giao một phần đất với diện tích 111m2 loại đất LNK. Như vậy Phòng Giao thông - Xây dựng - Địa chính huyện chưa trình UBND huyện Châu Thành giao thêm đất cho ông Nguyễn Văn Nam theo đúng biên bản thỏa thuận ngày 20 tháng 8 năm 2002.

Việc xây dựng cầu Cái Muồng là nhằm mục đích phục vụ lợi ích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh theo Điều 36 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành Luật Đất đai quy định: Nhà nước phải lập thủ tục quy hoạch đất và thu hồi đất nhưng do xuất phát từ tình hình cấp thiết tại địa phương nên Phòng Giao thông - Xây dựng - Địa chính huyện đã thương lượng theo hình thức đất đổi đất với hộ dân như vậy là không đúng với quy định. Hiện nay nếu lập hồ sơ bồi thường theo trình tự, thủ tục quy định thì hiện trạng đất đã không còn.

Ngày 12 tháng 5 năm 2015, Thanh tra huyện làm việc với ông Nguyễn Văn Nam, ông yêu cầu được nhận 01 nền tái định cư trong Khu tái định cư thị trấn Ngã Sáu và đồng ý đóng tiền cơ sở hạ tầng theo giá đất tại thời điểm ông Nam giao đất.

UBND huyện Châu Thành kính trình UBND tỉnh Hậu Giang cho chủ trương giải quyết cho ông Nguyễn Văn Nam một nền diện tích theo quy hoạch vào khu tái định cư thị trấn Ngã Sáu và chấp thuận cho ông Nguyễn Văn Nam đóng tiền cơ sở hạ tầng (nộp tiền sử dụng đất) theo giá đất tại thời điểm ông Nam giao đất để sớm xử lý dứt điểm vụ việc khiếu nại kéo dài nhiều năm của người dân./.

 

Nơi nhận:                            

- Như trên;

- Lưu: VT.   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHÂU THÀNH

 
 
 

Số: 164/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 
 
 

Châu Thành, ngày 31 tháng 7 năm 2017

 

BÁO CÁO

Trường hợp khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nam

 
 
 

 


UBND huyện Châu Thành nhận được Công văn số 188/TT-NV3 ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Thanh tra tỉnh Hậu Giang về việc chuyển đơn yêu cầu của ông Nguyễn Văn Nam.

UBND huyện Châu Thành báo cáo trường hợp khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nam như sau:

Năm 2015, UBND huyện Châu Thành có nhận được đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nam, cư ngụ ấp An Ninh, xã An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Với nội dung: Ông yêu cầu UBND huyện Châu Thành giao thêm phần tương ứng 117m2 đất đã bị thu hồi theo biên bản thỏa thuận ngày 20 tháng 8 năm 2002 giữa Phòng Giao thông - Xây dựng - Địa chính huyện với ông Nguyễn Văn Nam.

Ngày 03 tháng 7 năm 2015, UBND huyện có lập Tờ trình số 133/TTr-UBND về việc xin chủ trương giải quyết đối với yêu cầu của ông Nguyễn Văn Nam nhưng đến nay UBND tỉnh Hậu Giang chưa cho chủ trương giải quyết nên ông Nguyễn Văn Nam tiếp tục khiếu nại đến Thanh tra tỉnh Hậu Giang.

Để có cơ sở giải quyết nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nam, UBND huyện Châu Thành kính đề nghị UBND tỉnh Hậu Giang xem xét cho chủ trương giải quyết yêu cầu của ông Nguyễn Văn Nam tại Tờ trình số 133/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2017 của UBND huyện Châu Thành.

UBND huyện Châu Thành báo cáo UBND tỉnh Hậu Giang trường hợp khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nam./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Thanh tra tỉnh;

- Lưu: VT.

TM. ỦY NHÂN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Tống Hoàng Khôi

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN CHÂU THÀNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 5118/QĐ-UBND

Châu Thành, ngày 25 tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Lý, cư ngụ ấp

Phú Bình, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
(lần đầu)

 

 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

 

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Điều 210, Luật Đất đai năm 2013 quy định về Điều khoản chuyển tiếp;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai và Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

Xét đơn khiếu nại của ông Lê Văn Lý, cư ngụ ấp Phú Bình, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang,

I. Nội dung khiếu nại:

Khiếu nại Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2010 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Xây dựng Nhà máy xi măng Cần Thơ - Hậu Giang tại Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 3, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Với yêu cầu hỗ trợ tái định cư.

II. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại:

Trên cơ sở Báo cáo số 297/BC-TT ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Thanh tra huyện về kết quả xác minh nội dung khiếu nại thể hiện như sau:

Ngày 23 tháng 9 năm 2008, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 2130/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 3, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Được công bố ngày 03 tháng 10 năm 2008.

Ngày 24 tháng 8 năm 2009, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Công văn số 2136/UBND-NCTH về việc cho Công ty Cổ phần Xi măng Cần Thơ đầu tư xây dựng Nhà máy Xi măng Cần Thơ - Hậu Giang tại Cụm Công nghiệp tập trung Phú Hữu A giai đoạn 3, huyện Châu Thành.

Ngày 05 tháng 8 năm 2010, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1686/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng Nhà máy Xi măng Cần Thơ - Hậu Giang tại Cụm Công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 3, huyện Châu Thành.

Ngày 01 tháng 9 năm 2010, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1872/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để đầu tư xây dựng Nhà máy Xi măng tại Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 3, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng ngày 13 tháng 5 năm 2009 của UBND xã Phú Hữu A thể hiện: xây dựng trong khu quy hoạch Cụm công nghiệp giai đoạn 3 đã được phê duyệt công bố.

Biên bản kiểm định ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện thể hiện hộ Lê Văn Lý bị ảnh hưởng:

- Về công trình xây dựng:

+ Nhà ở kết cấu: khung cột bê tông đúc sẵn, mái tole, vách tole, nền gạch men. Diện tích: 12,2m x 5m = 61m2.

+ Nhà sau: khung cột bê tông đúc sẵn, mái tole, vách tole, nền xi măng. Diện tích: 7,2m x 5,3m = 38,16m2.

Ngày 16 tháng 9 năm 2010, UBND huyện Châu Thành ban hành Quyết định số 2425/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án chi tiết, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng Nhà máy xi măng Cần Thơ - Hậu Giang tại Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 3, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Thể hiện hộ ông Lý không được bồi thường, không được hỗ trợ đối với nhà ở và không được xét tái định cư.

Ngày 11 tháng 9 năm 2012, UBND huyện ban hành Quyết định số 3155/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của hộ Lê Văn Lý, ngụ ấp Phú Bình, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (lần đầu). Với nội dung không chấp nhận yêu cầu bồi thường nhà và vật kiến trúc chỉ hỗ trợ chi phí di chuyển theo Điều 29 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh Hậu Giang được sửa đổi theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2011.

 

III. Kết luận:

Hộ Lê Văn Lý không được bồi thường nhà do nhà xây dựng sau khi quy hoạch đất xây dựng dự án được công bố, hộ di chuyển chỗ ở, có hộ khẩu tại nơi giải tỏa trước ngày ban hành quyết định thu hồi đất nhưng chưa đủ một năm. Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 32 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh Hậu Giang được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2011 quy định: Hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở theo Khoản 2 Điều 22 Quy định này, hộ gia đình ở nhờ trên đất của người có đất bị thu hồi phải di chuyển chỗ ở và có đăng ký thường trú (sổ hộ khẩu gia đình) tại nơi giải tỏa trước thời điểm quyết định thu hồi đất mà không có chỗ ở (nhà ở, đất ở) nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi”. Đối chiếu quy định này thì Quyết định số 2425/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành chỉ hỗ trợ chi phí di chuyển và không xét tái định cư cho hộ ông Lý là phù hợp quy định.

IV. Kết quả đối thoại

Ngày 03 tháng 8 năm 2016, UBND huyện tiến hành đối thoại với ông Lê Văn Lý nhưng ông không đến, Hội nghị thống nhất không chấp nhận nội dung yêu cầu của ông Lý.

Từ những nhận định và căn cứ trên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.

1. Giữ nguyên Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2010 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Xây dựng Nhà máy xi măng Cần Thơ - Hậu Giang tại Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 3, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, phần có liên quan đến ông Lê Văn Lý.

2. Không chấp nhận yêu cầu hỗ trợ tái định cư đối với hộ Lê Văn Lý theo dạng hộ gia đình ở nhờ trên đất của người có đất bị thu hồi vì không có cơ sở xem xét, giải quyết.

Điều 2.

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Mái Dầm có trách nhiệm công bố, công khai Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đến ông Lê Văn Lý trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định.

2. Thanh tra huyện Châu Thành có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện kết quả thực hiện.

Điều 3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại ông Lê Văn Lý có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Mái Dầm và ông Lê Văn Lý chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Trung tâm PTQĐ-CNHCT;

- Lưu: VT.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phiên