</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 320/GM-VP Châu Thành, ngày 28 tháng 8 năm 2017

 

GIẤY MỜI

 

 

 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện Châu Thành kính mời các đồng chí tham dự Đoàn vận động hộ Võ Thị Út, tại vị trí trụ 96 Đường dây 220KV TTĐL Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc (đoạn tuyến đi qua huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) thống nhất bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư (Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh huyện phối hợp Chủ đầu tư chuẩn bị nội dung).

* Thành Phần:

- Đại diện lãnh đạo: UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện, Công an huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường và Thanh tra huyện.

- Đại diện lãnh đạo UBND xã Phú Hữu.

* Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00’ ngày 01 tháng 9 năm 2017.

* Địa điểm: Tại UBND xã Phú Hữu.

Kính mời các đồng chí tham dự./.

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời họp;

- Lưu: VT.  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Võ Hồng tỉnh

 

 

 

 

Ghi chú:

- Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh huyện mời Chủ đầu tư và Đơn vị thi công.

            - Đề nghị UBND xã Phú Hữu mời Trưởng ấp và hộ dân.