</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 319/GM-VP Châu Thành, ngày 28 tháng 8 năm 2017

GIẤY MỜI

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện kính mời quý đại biểu tham dự họp đối thoại với các hộ dân và Hội nghị tham khảo ý kiến tư vấn trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo (Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo huyện), do đồng chí Nguyễn Văn Phiên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung).

* Thành phần:

- Thành viên Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo huyện (theo Quyết định số 4342/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2016).

- Đại diện lãnh đạo: UBND thị trấn Mái Dầm, xã Phú Tân và Phú Hữu, Đông Phú.

* Thời gian: Vào lúc  07 giờ 30 ngày  01 tháng  9  năm 2017.

* Địa điểm:  Hội trường II - UBND huyện.

Kính mời quý đại biểu đến dự./.

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời họp;

- Lưu: VT.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

Võ Hồng Tỉnh

 

* Ghi chú: Nhờ UBND thị trấn Mái Dầm, xã Phú Tân và Phú Hữu mời trưởng ấp có liên quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH HỌP ĐOÀN CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH

Họp lúc 07 giờ 30 phút, ngày  01 / 9 /2017; Do Đ/c Nguyễn Văn Phiên chủ trì

 

S

T

T

Họ và tên

Dự án

Nội dung

1

Lê Vĩnh Khiêm, cư ngụ ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành

Xây dựng nhà ở chuyên gia và công nhân tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành

Bồi thường cầu bến, lối đi nhà mồ và một cái mộ đá lên 100% giá trị

2

Nguyễn Cường Thạnh, cư ngụ ấp Phú Thạnh, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành

Xây dựng nhà ở chuyên gia và công nhân tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành

Hỗ trợ nhà 2, hồ nước, hàng rào từ 50% lên 90% giá trị bồi thường

3

Phạm Minh Tâm, cư ngụ ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành

Xây dựng nhà ở chuyên gia và công nhân tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành

Giao đất ở tái định cư, Hỗ trợ tiền thuê nhà tạm cư, Hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản

4

Nguyễn Văn Thể, cư ngụ ấp Phú Hưng, xã Đông Phú

Công ty Thủy sản Minh Phú

 

 

DANH SÁCH ĐỐI THOẠI

Họp lúc 09 giờ 00 phút, ngày  01 / 9 /2017; Do Đ/c Nguyễn Văn Phiên chủ trì

 

 

S

T

T

Họ và tên

Dự án

Nội dung

1

Lê Vĩnh Khiêm, cư ngụ ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành

Xây dựng nhà ở chuyên gia và công nhân tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành

Bồi thường cầu bến, lối đi nhà mồ và một cái mộ đá lên 100% giá trị

2

Nguyễn Cường Thạnh, cư ngụ ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành

Xây dựng nhà ở chuyên gia và công nhân tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành

Hỗ trợ nhà 2, hồ nước, hàng rào từ 50% lên 90% giá trị bồi thường

3

Nguyễn Thanh Thuận, cư ngụ Phú Tân, xã Phú Tân, huyện Châu Thành

Đường dây 220kV Trung tâm điện lực Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc (Đoạn tuyến đi qua huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) (phần hành lang an toàn đường điện - đợt 7)

Nâng 452 cây Xoài 3 cơi từ 15.000 đồng lên giá 80.000 đồng/cây

4

Nguyễn Văn Bé, cư ngụ ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành

Trạm biến áp 110kV Châu Thành 2 và Đường dây Châu Thành 2 - Trạm biến áp 220kV Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang (phần hành lang an toàn đường điện - đợt 3)

Bồi thường đất với giá 160.000 đồng/ mét vuông, Bồi thường 13 cây Vú sữa loại A và 03 cây Măng cụt loại A với giá 3.000.000 đồng/cây; Bồi thường 14 cây Mận loại A, 18 cây Nhãn loại A, 05 cây Dừa loại A và 04 cây Bưởi năm roi loại A với giá 2.000.000 đồng/cây; Bồi thường 02 cây Cau loại A và 07 cây Dừa loại B với giá 1.000.000 đồng/cây; Bồi thường 02 cây Dừa loại C với giá 500.000 đồng/cây; Bồi thường 09 cây Mù u với giá 300.000 đồng/cây; Bồi thường 58 cây Dừa chưa phân loại với giá 200.000 đồng/cây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH (Đoàn CTLN)

* Trưởng đoàn:                         

1. Ông Nguyễn Văn Phiên, Phó Chủ tịch UBND huyện.

* Phó trưởng đoàn:     

2. Ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh Thanh tra huyện (làm Thường trực).

3. Ông Nguyễn Tấn Trung, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường.

* Các Thành viên:

4. Ông Nguyễn Văn Kiệt, Trưởng phòng NN&PTNT huyện.

5. Ông Trần Đoan Hùng, Phó Trưởng Công an huyện.

6. Ông Ngô Bửu Thiện, Trưởng phòng Tư pháp.

7. Ông Tô Trí Hóa, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng.

8. Ông Võ Hồng Tỉnh, Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND.

9. Ông Lê Văn Thắng, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

10. Bà Huỳnh Thị Mỹ Linh, Nhân viên Văn phòng HĐND&UBND.

* Mời tham gia làm thành viên:

11. Ông Đoàn Phi Hải, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang - Chi nhánh huyện Châu Thành.

12. Ông Bùi Hoàng Liêm, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

13. Ông Trần Quang Hành, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện.

14. Ông Bùi Hồng Cẩn, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ.

15. Ông Nguyễn Phước Thảo, Chủ tịch Hội Nông dân huyện.

16. Bà Nguyễn Thị Cẩm Chân, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam huyện.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

VĂN PHÒNG HĐND&UBND

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /GM-VP

Châu Thành, ngày          tháng        năm 2017

 

 

 

GIẤY MỜI

 

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện mời ông (bà) Lê Vĩnh Khiêm, cư ngụ ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến dự buổi đối thoại giải quyết vướng mắc của ông (bà) liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do bị ảnh hưởng bởi dự án trên địa bàn huyện.

* Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00’ ngày 01 tháng 9 năm 2017.              

* Địa điểm: Hội trường II-UBND huyện.

Kính mời ông đến dự./.

(Khi đi ông (bà) nhớ mang theo Giấy mời này, các giấy tờ có liên quan và nếu đi thay thì phải có Giấy ủy quyền có xác nhận của UBND xã, thị trấn).

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.                                                                                     

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Võ Hồng Tỉnh

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BIÊN NHẬN

 

Hôm nay, vào lúc …… giờ, ngày ………………. tại …………………….., tôi …..................................................., chức vụ …………………………………, có giao Giấy mời số ……/GM.VP ngày …………….…. cho ông (bà) …………………………….………

      Người nhận                                                      Người giao

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

VĂN PHÒNG HĐND&UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /GM-VP

Châu Thành, ngày          tháng        năm 2017

 

 

 

GIẤY MỜI

 

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện mời ông (bà) Nguyễn Cường Thạnh, cư ngụ Phú Thạnh, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến dự buổi đối thoại giải quyết vướng mắc của ông (bà) liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do bị ảnh hưởng bởi dự án trên địa bàn huyện.

* Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00’ ngày 01 tháng 9 năm 2017.              

* Địa điểm: Hội trường II-UBND huyện.

Kính mời ông đến dự./.

(Khi đi ông (bà) nhớ mang theo Giấy mời này, các giấy tờ có liên quan và nếu đi thay thì phải có Giấy ủy quyền có xác nhận của UBND xã, thị trấn).

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.                                                                                     

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Võ Hồng Tỉnh

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BIÊN NHẬN

 

Hôm nay, vào lúc …… giờ, ngày ………………. tại …………………….., tôi …..................................................., chức vụ …………………………………, có giao Giấy mời số ……/GM.VP ngày …………….…. cho ông (bà) …………………………….………

      Người nhận                                                      Người giao

 

 

 

 

 

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

VĂN PHÒNG HĐND&UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /GM-VP

Châu Thành, ngày          tháng        năm 2017

 

 

 

GIẤY MỜI

 

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện mời ông (bà) Phạm Minh Tâm, cư ngụ Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến dự buổi đối thoại giải quyết vướng mắc của ông (bà) liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do bị ảnh hưởng bởi dự án trên địa bàn huyện.

* Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00’ ngày 01 tháng 9 năm 2017.              

* Địa điểm: Hội trường II-UBND huyện.

Kính mời ông đến dự./.

(Khi đi ông (bà) nhớ mang theo Giấy mời này, các giấy tờ có liên quan và nếu đi thay thì phải có Giấy ủy quyền có xác nhận của UBND xã, thị trấn).

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.                                                                                     

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Võ Hồng Tỉnh

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BIÊN NHẬN

 

Hôm nay, vào lúc …… giờ, ngày ………………. tại …………………….., tôi …..................................................., chức vụ …………………………………, có giao Giấy mời số ……/GM.VP ngày …………….…. cho ông (bà) …………………………….………

      Người nhận                                                      Người giao

 

 

 

 

 

 

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

VĂN PHÒNG HĐND&UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /GM-VP

Châu Thành, ngày          tháng        năm 2017

 

 

 

GIẤY MỜI

 

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện mời ông (bà) Nguyễn Thanh Thuận, cư ngụ Phú Tân, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến dự buổi đối thoại giải quyết vướng mắc của ông (bà) liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do bị ảnh hưởng bởi dự án trên địa bàn huyện.

* Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00’ ngày 01 tháng 9 năm 2017.              

* Địa điểm: Hội trường II-UBND huyện.

Kính mời ông đến dự./.

(Khi đi ông (bà) nhớ mang theo Giấy mời này, các giấy tờ có liên quan và nếu đi thay thì phải có Giấy ủy quyền có xác nhận của UBND xã, thị trấn).

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.                                                                                     

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Võ Hồng Tỉnh

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BIÊN NHẬN

 

Hôm nay, vào lúc …… giờ, ngày ………………. tại …………………….., tôi …..................................................., chức vụ …………………………………, có giao Giấy mời số ……/GM.VP ngày …………….…. cho ông (bà) …………………………….………

      Người nhận                                                      Người giao

 

 

 

 

 

 

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

VĂN PHÒNG HĐND&UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /GM-VP

Châu Thành, ngày          tháng        năm 2017

 

 

 

GIẤY MỜI

 

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện mời ông (bà) Nguyễn Văn Bé, cư ngụ Phú Lợi, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến dự buổi đối thoại giải quyết vướng mắc của ông (bà) liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do bị ảnh hưởng bởi dự án trên địa bàn huyện.

* Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00’ ngày 01 tháng 9 năm 2017.              

* Địa điểm: Hội trường II-UBND huyện.

Kính mời ông đến dự./.

(Khi đi ông (bà) nhớ mang theo Giấy mời này, các giấy tờ có liên quan và nếu đi thay thì phải có Giấy ủy quyền có xác nhận của UBND xã, thị trấn).

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.                                                                                     

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Võ Hồng Tỉnh

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BIÊN NHẬN

 

Hôm nay, vào lúc …… giờ, ngày ………………. tại …………………….., tôi …..................................................., chức vụ …………………………………, có giao Giấy mời số ……/GM.VP ngày …………….…. cho ông (bà) …………………………….………

      Người nhận                                                      Người giao