</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 318/GM-VP Châu Thành, ngày 25 tháng 8 năm 2017

GIẤY MỜI

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện kính mời các đồng chí dự họp xử lý kỷ luật công chức đối với ông Trần Hoàng Vũ, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Thông tin - Thể thao huyện, do đồng chí Đỗ Văn Lô, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện chủ trì (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, chương trình).

* Thành phần tham dự kính mời:

- Ông Nguyễn Minh Cần, Trưởng phòng Nội vụ.

- Võ Văn Long, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện.

- Ông Phạm Hoàng Nghĩa, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá Thông tin - Thể thao huyện Châu Thành.

- Ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá Thông tin - Thể thao huyện Châu Thành.

* Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00’ ngày 01 tháng 9 năm 2017 (Thứ Sáu).

* Địa điểm: Phòng Khánh tiết UBND huyện.

Kính mời các đồng chí đến dự./.

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiện Chiến