</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 317/GM-VP Châu Thành, ngày 25 tháng 8 năm 2017

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

VĂN PHÒNG HĐND&UBND

 
 
 

Số:         /GM-VP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

             Châu Thành, ngày     tháng    năm 2017

 

 

GIẤY MỜI

 

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện Châu Thành kính mời các đồng chí cùng lãnh đạo UBND huyện làm việc với UBND xã Phú Tân nghe báo cáo việc thực hiện vận động người dân ấp Tân Phú hiến đất xây dựng nhà văn hóa ấp; xây dựng đường GTNT tuyến kênh Xáng; kêu gọi đầu tư bến phà ngang sông và xây dựng trạm cấp nước sạch cho người dân ấp Tân Phú (UBND xã Phú Tân chuẩn bị báo cáo).

* Thành phần:

- Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải.

- Đại diện lãnh đạo: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa - Thông tin, Nông nghiệp & PTNT, Ban Quản lý dự án - ĐTXD huyện, Trung tâm PTQĐ Chi nhánh huyện Châu Thành.

- Thường trực Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Phú Tân.

* Thời gian: Lúc 08 giờ, ngày 29 tháng 8 năm 2017 (thứ Ba).

* Địa điểm: Tại UBND xã Phú Tân.

Kính mời các đồng chí đến dự./.

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

   

Nguyễn Thiện Chiến