</xml
UBND H.CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP.HĐND&UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 218/GM-VP Châu Thành, ngày 19 tháng 6 năm 2017

GIẤY MỜI

 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện Châu Thành kính mời quý đại biểu đến dự họp Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện, do đồng chí Đỗ Văn Lô, Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện chủ trì (Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung).

* Thành phần:

- Thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện (Theo Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch UBND huyện).

- Ông Trần Đoan Hùng, Phó Trưởng Công an huyện.

* Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30’ ngày 21 tháng 6 năm 2017.

* Địa điểm: Hội trường II - UBND huyện.

Kính mời quý đại biểu đến dự./.

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiện Chiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

 

 

I. HỘI ĐỒNG

* Chủ tịch:

1. Ông Đỗ Văn Lô, Phó Chủ tịch UBND huyện.

* Phó Chủ tịch:

2. Ông Nguyễn Văn Tính, CHT Ban CHQS huyện (làm Thường trực).

3. Ông Trần Văn Liệu, Trưởng Công an huyện.

4. Mời ông Nguyễn Văn Châu, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

5. Bà Trần Thị Thùy Linh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

          * Các thành viên:

          6. Ông Nguyễn Minh Cần, Trưởng phòng Nội vụ.

          7. Ông Lê Văn Thắng, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.

          8. Ông Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin.

          9. Ông Huỳnh Văn Thép, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

          10. Ông Hồ Hữu Hòa, Phó Trưởng Công an huyện.

          11. Ông Nguyễn Thiện Chiến, Chánh Văn phòng HĐND&UBND.

          12. Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Trưởng phòng LĐTB&XH.        

          13. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải, Trưởng Đài Truyền thanh huyện.

          14. Ông Huỳnh Phúc, Hiệu trưởng Trường THPT Ngã Sáu.

          15. Ông Trần Văn Ánh, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Hữu.

          16. Ông Nguyễn Mậu Phú, Phó CHT-TMT Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

          17. Ông Nguyễn Văn Bạch, CTVP kiêm CNCT Ban CHQS huyện.

          * Mời tham gia làm thành viên:

          18. Ông Nguyễn Thanh Quang, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

          19. Ông Trần Quang Hành, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện.

          20. Ông Nguyễn Trí Trung, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

          21. Ông Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện.

          22. Ông Huỳnh Chí Thiện, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

          23. Ông Nguyễn Phước Thảo, Chủ tịch Hội Nông dân huyện.

          24. Ông Lê Trường Lâm, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.

          25. Ông Võ Văn Long, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện.

          26. Bà Nguyễn Thị Cẩm Chân, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam huyện.

          27. Ông Nguyễn Quốc Việt, Bí thư Huyện đoàn.

          28. Bà Võ Thị Kim Xuân, Phó Chánh văn phòng Huyện ủy.

II. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG

1. Ông Nguyễn Văn Tính, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện.

* Phó Trưởng Ban:

2. Mời ông Nguyễn Thanh Quang, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ.

3. Mời ông Huỳnh Chí Thiện, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ.

4. Ông Nguyễn Mậu Phú, Phó Chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện.

5. Ông Hồ Hữu Hoà, Phó Trưởng Công an huyện.

6. Bà Trần Thị Thuỳ Linh, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo.

* Uỷ viên:

7. Mời ông Trần Quang Hành, Chủ tịch UBMTTQVN huyện.

8. Mời ông Nguyễn Trí Trung, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ.

9. Ông Huỳnh Văn Thép, Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự huyện.

10. Ông Lê Văn Thắng, Trưởng Phòng Tài chính - KH huyện.

11. Ông Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

12. Mời ông Lê Trường Lâm, Giám đốc Trung tâm BD Chính trị huyện.

13. Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Trưởng Phòng LĐ - TB&XH huyện.

14. Mời bà Võ Thị Kim Xuân, Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ.

15. Ông Huỳnh Văn Năm, Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện.

16. Ông Nguyễn Văn Bạch, Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm Chính trị Ban chỉ huy quân sự huyện.

17. Ông Tô Thành Trung, Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện.

18. Bà Huỳnh Thị Mỹ Linh, Nhân viên Văn phòng HĐND&UBND huyện.